Skip to main content

Συμπεράσματα Συνεδρίου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ομιλητές και 600 σύνεδροι οι οποίοι συζήτησαν διεξοδικά όλες οι πτυχές της αντισεισμικής πολιτικής στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου έγινε ενδελεχής πραγμάτευση των τελευταίων ερευνητικών εξελίξεων και αναδείχθηκαν υπάρχουσες ανάγκες και μελλοντικές προτεραιότητες στο πεδίο της έρευνας, της εφαρμογής και των αντισεισμικών κανονισμών.

Στη διάρκεια των τριών ημερών πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 41 προσκεκλημένες και θεματικές ομιλίες καλύπτοντας όλο το φάσμα της ανάλυσης, της πειραματικής διερεύνησης, του σχεδιασμού και της αποτίμησης δομικών και γεωτεχνικών κατασκευών και έδωσαν το στίγμα των τάσεων που επικρατούν σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Σημαντική ήταν και η παρουσία των 26 χορηγών και υποστηρικτών του Συνεδρίου οι οποίοι και μετέφεραν την εμπειρία και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα στο αντικείμενο του τεχνικού λογισμικού και της αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών.

Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλιών καθώς και τα πρακτικά του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα προς την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των Μηχανικών και των Σεισμολόγων στον επίσημο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: https://5psamts.eltam.org

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος ενώ σημαντική και πολυπληθής ήταν η συμμετοχή συναδέλφων μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Τα κυριότερα συμπεράσματα του Συνεδρίου συνοψίζονται ως εξής:

  • ‘Εχει επιτευχθεί σημαντική επιστημονική πρόοδος διεθνώς σε όλους τους τομείς της διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες μέθοδοι αποτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας και της συμπεριφοράς των κατασκευών, καινοτόμες μέθοδοι σχεδιασμού και νέα υλικά, ενώ οι πρόσφατες εμπειρίες από μεγάλους σεισμούς, η αλματώδης αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας και οι ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαμόρφωσαν ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον όπου οι σύγχρονες κατασκευές είναι ασφαλέστερες και οι υποδομές λειτουργούν όλο και περισσότερο αξιόπιστα και συζευγμένα.
  • Παράλληλα το επίπεδο της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει πολύ υψηλό και διεθνώς αναγνωρισμένο, οι ισχύοντες κανονισμοί (Ευρωκώδικας 8, ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΕΑΚ2003/ΕΚΩΣ και ο επικείμενος ΚΑ.Δ.Ε.Τ.) είναι υψηλής στάθμης. Υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία για την επισκευή και ενίσχυση των κτηρίων.
  • Ειδικότερα οι νέοι Ευρωκώδικες για τον σχεδιασμό και ενίσχυση κτηρίων, των γεφυρών και των γεωτεχνικών έργων, οι οποίοι είναι σε φάση έγκρισης μετά από 18 χρόνια με αναμενόμενη εφαρμογή το 2027,  κρίνονται πιο ορθολογικοί και πλήρεις. Παραταύτα, καθώς είναι πιο σύνθετοι, απαιτείται εκτενής ενημέρωση των μηχανικών για τη διασφάλιση της αξιόπιστης εφαρμογής τους.
  • Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου κρίνεται επίσης απαραίτητη η αναθεώρηση του χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας για την Ελλάδα ως Εθνικό Προσάρτημα του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8. Εκτενέστερη πραγμάτευση είναι αναγκαία ειδικά σε σχέση με τη βέλτιστη μεθοδολογία διαμόρφωσης των φασματικών τιμών και της διακριτοποίησης αυτών ανα περιοχή για όλη την επικράτεια.
  • Επισημάνθηκε επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται, δυστυχώς, σύζευξη ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση προς τους πολίτες να μονοδρομείται προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας παραβλέποντας το ζωτικό θέμα της σεισμικής ανεπάρκειας του μεγαλύτερου μέρους του δομικού αποθέματος της χώρας. 
  • Από μέρους της επιστημονικής κοινότητας (κοινή Επιτροπή ΟΑΣΠ-ΤΕΕ) έχουν προταθεί νέες, πιο ρεαλιστικές και λεπτομερείς, στάθμες επιτελεστικότητας οι οποίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης είναι η διάρθρωση προγραμμάτων χρηματοδότησης της σεισμικής αναβάθμισης ιδιωτικών και δημοσίων κτηρίων. Σε ό,τι αφορά τα πρώτα, κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη πλαισίου φορολογικών κινήτρων υπό τη μορφή ελαφρύνσεων για την έμμεση χρηματοδότηση των προσεισμικών ενισχύσεων των ιδιωτικών κατασκευών κατά το πρότυπο του προγράμματος SismaBonus που εφαρμόζεται στη Ιταλία. Πρόνοια θα πρέπει να υπάρξει για τους πολίτες που -αντικειμενικά- δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τη σχετική δαπάνη. Σχολικά κτήρια και κτήρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης θα πρέπει παράλληλα να αποτελούν προτεραιότητα της Πολιτείας. Ειδικά για τα σχολεία είναι απαραίτητος ο έλεγχος τόσο δομικών όσο και μη-δομικών στοιχείων.
  • Η δράση του ΤΕΕ σχετικά σχετικά με τις “Έξυπνες Γέφυρες” το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μείζονος σημασίας για την αναβάθμιση της ανθεκτικότητας των γεφυρών.  
  • Σημαντική είναι επίσης η μόνιμη ενοργάνωση των κρίσιμων (διοικητικών, συγκοινωνιακών και ενεργειακών) υποδομών της χώρας. Παράλληλα απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη, συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου επιταχυνσιογράφων σε εθνική κλίμακα. 
  • Προτείνεται τέλος ενιαίο, κεντρικά συντονισμένο, πλαίσιο δημιουργίας της “ταυτότητας” (μητρώου) τεκμηρίωσης κάθε μεγάλου σεισμικού γεγονότος στην Ελλάδα μέσω θεσμοθετημένων ομάδων εργασίας σε συνεργασία ΟΑΣΠ/ΤΕΕ/ΕΤΑΜ/ΣΠΜΕ και ΑΕΙ.
  Η παρούσα επιστολή συμπερασμάτων του συνεδρίου θα κοινοποιηθεί στους εξής φορείς: (i) Yπουργείο Δημοσίων Έργων και Υποδομών, (ii) ΤΕΕ, (iii) ΣΠΜΕ, (iv) ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο.